Over de studies

Zaken waar amper of geen aandacht aan besteed is in de wetenschappelijke literatuur.

Uit het boek Safety of silicone breast implants (blz 184): Natural Killer Cell-functies Natural killer (NK) -cellen kunnen worden onderscheiden van andere cellen van het immuunsysteem door de expressie van verschillende onderscheidende markers op hun celoppervlak. Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat NK-cel activiteit mogelijk verminderd is bij auto-immuunziekten (Sibbitt en Bankhurst, 1985; Struyf et al., 1990), maar er zijn geen specifieke mechanismen opgehelderd die aangeven hoe verminderde NK-cel activiteit de ontwikkeling van auto-immuunziekten zou kunnen bevorderen.

In overeenstemming met eerder genoemde toxicologische studies op dieren, lijkt het erop dat NK-cellen bij mensen kunnen worden aangetast door blootstelling aan siliconengel, aangezien verwijdering van siliconen borstimplantaten werd gevolgd door een toename van de NK-cel functie bij 50% van de vrouwen die door Campbell et al. Werden bestudeerd.(1994).

Bij de overige nam de NK-cel functie echter af met 26% en bleef onveranderd in 24%. Er werden geen gegevens gegeven over de normale dag tot dag-variabiliteit van de NK-cel functie bij de geteste individuen. Bovendien werden geen parallelle studies gepresenteerd van controlegroepen van vrouwen zonder borstimplantaten en vrouwen met borstimplantaten die symptomatisch of asymptomatisch waren, wat de studie aanzienlijk verzwakt. In de tot nu toe gepubliceerde gegevens is er geen duidelijk bewijs dat veranderingen in NK-cel activiteit functionele effecten hebben of de tekenen en symptomen verklaren die kenmerkend zijn voor vrouwen met siliconen borstimplantaten die chronische en aanhoudende klachten hebben. Bovendien hebben eerdere onderzoeken aangetoond dat NK-cel activiteit kan worden veranderd door stress, slaapverlies en verschillende medicijnen, waaronder corticosteroïden bij verder gezonde proefpersonen. (Irwin et al., 1994, 1996; Pedersen and Beyer, 1986; Pedersen and Ullum, 1994; Shepard et al., 1994; van Ierssel et al, 1996). Whiteside en Friberg (1998) merkten op dat geografische locatie, geslacht, leeftijd en zelfs bezetting van controlepopulaties de NK-celactiviteit kunnen beïnvloeden en dat lage NK-celactiviteit wordt waargenomen bij chronisch vermoeidheidssyndroom, dat uitgebreid is bestudeerd zonder een consistente correlatie. waarbij immuundefecten zijn ontdekt Ze merkten op dat NK-celassays meestal enkelvoudige tijdpuntassays zijn in kleine cohorten en zelden worden uitgevoerd onder de strenge kwaliteitscontrolemaatregelen die nodig zijn om reproduceerbaarheid te garanderen (Whiteside en Friberg, 1998)

Natural Killer Cell Functions Natural killer (NK) cells can be distinguished from other cells of the immune system by the expression of several distinctive markers on their cell surfaces. Some investigators have suggested that NK-cell activity may be decreased in autoimmune diseases (Sibbitt and Bankhurst, 1985; Struyf et al., 1990), but no specific mechanisms have been elucidated to indicate how decreased NK-cell activity could favor development of autoimmune disease. Consistent with animal toxicology studies noted earlier, it appears that NK cells in humans might be affected by exposure to silicone gel, since removal of silicone breast implants was followed by an increase in NK-cell function in 50% of women studied by Campbell et al. (1994). However, among the remainder, NK-cell function decreased in 26% and remained unchanged in 24%. No data were given on the normal day-today variability of NK-cell function in the individuals tested. Moreover, parallel studies of control groups of women without breast implants and women with breast implants who were symptomatic or asymptomatic were not presented, which considerably weakens the study. In the data published to date, there is no clear evidence that changes in NK-cell activity have functional effects or explain the signs and symptoms that  characterize women with silicone breast implants who have chronic and unremitting complaints. Moreover, previous studies have demonstrated that NK-cell activity can be altered by stress, sleep loss, and various medications including corticosteroids among otherwise healthy subjects (Irwin et al., 1994, 1996; Pedersen and Beyer, 1986; Pedersen and Ullum, 1994; Shepard et al., 1994; van Ierssel et al, 1996). Whiteside and Friberg (1998) observed that geographic location, gender, age, and even occupation of control populations can affect NK-cell activity and that low NK-cell activity is observed in chronic fatigue syndrome, which has been studied extensively without a consistent correlation with immune defects having been discovered. They noted that NK-cell assays are usually single time point assays in small cohorts and rarely performed under the stringent quality control measures necessary to ensure reproducibility (Whiteside and Friberg, 1998).

Onderzoek uit 2018 : Association of T and NK Cell Phenotype With the Diagnosis of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Op de site van de ME-CVS vereniging kan men het samenvattend overzicht: naturalkillercellen (NK-cellen) alseen biomarker bij ME/cvs

Over silica

The IOM committee agrees with the NSP’s general conclusions regarding the formation of silica from silicone in the tissue of women with implants, although a discussion of the availability and biological significance, or lack thereof, of amorphous silica from implant silicone elastomer shells would have been interesting.”

De IOM-commissie is het eens met de algemene conclusies van het NSP met betrekking tot de vorming van siliciumdioxide uit siliconen in het weefsel van vrouwen met implantaten, hoewel een bespreking van de beschikbaarheid en biologische betekenis, of het ontbreken daarvan, van amorf siliciumdioxide uit siliconenelastomeer omhulsels van implantaten interessant zou zijn geweest. (blz 514)

Gewoonlijk zijn de vulstoffen die bij het samenstellen worden gebruikt anorganisch (pyrogeen silica, carbon black, TiO2) en voor de biomedische toepassingen niet geschikt omdat vulstoffen niet aan de ‘silicone backbones’ gebonden zijn en sommige gevaarlijk voor het lichaam. Ze kunnen worden vervangen door Polyhedral Oligosilsesquioxane (POSS) -katalysatoren. POSS-katalysatoren worden tijdens de vulkanisatiereactie in de siliconen opgenomen en worden chemisch gebonden (Figuur 4) [15]. Dit staat geschreven op een site van een bedrijf die medische silicone levert.

You cannot copy content of this page